Preporuke

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Ovi dokumenti su pripremljeni na osnovu nalaza projekta Strength2Food. Dokument 1 predstavlja rezime Strength2Food preporuka za roditelje.

1 Preporuke for parents sr1.pdf

Plakat koji opisuje korisne aspekte hrane, obroka i kupovine hrane

2 Poster optimalan sastav i kolicina-srb.pdf

Zdravi načini pripreme hrane

3 Healthy-food-preparation.pdf

4 prezentacije koje daju preporuke o održavanju kvalitetne ishrane, objašnjavaju važnost vode u ishrani, dobre atmosfere tokom obroka i pametno ponašanje u kupovini

4 Diet-SER.pdf
5 Liquid-intake-SER.pdf
6 Atmosphere during meals SER.pdf
7 Smart-shopping-SER.pdf