Preporuke

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Strength2Food preporuke za donosioce politika

1 Preporuke for policy makers final sr2.pdf

Ovaj dokument je pripremljen na osnovu nalaza projekta Strength2Food. Dokument predstavlja detaljno zagovaranje zdravije ishrane dece

2 9.1.1 Zagovaranje zdravije dečje prehrane u Srbiji.pdf

Strateški vodič Strength2Food za nabavku hrane u javnom sektoru, fokusiran na škole (na engleskom)

3 D10.5-Strategic-guide-on-PSFP en.pdf

Strength2Food alati za donošenje odluka za merenje impakta (na engleskom)

4 D10.6-Decision-making-tools-for-impact-measurement en.pdf

Strength2Food obrazovni resursi za škole u cilju poboljšanja prehrambenih navika dece (na engleskom)

5 D10.7-Educational-Resources-for-schools.pdf